Mentorschap


Wanneer iemand niet meer zelfstandig, bijvoorbeeld door verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan beslissen over zijn/haar niet-materiele belangen, kan door de kantonrechter een mentor worden benoemd. De mentor neemt, zoveel mogelijk samen met de betrokkene en op adviezen van specialisten, beslissingen op bovengenoemde gebieden. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.

Een mentor wordt altijd door een kantonrechter benoemd. De kantonrechter vraagt de mentor jaarlijks om een kort schriftelijk verslag over de wijze waarop het mentorschap is ingevuld. Zo wordt er blijvend controle uitgeoefend.

Wat zijn de taken van een mentor?

 • Belangenbehartiging: een mentor behartigt de niet-materiele belangen van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.
 • Advisering: een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en het uitvoeren van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging:  een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de cliënt niet wilsbekwaam is.

Wat zijn de bevoegdheden van een mentor?

 • De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om in deze aangelegenheden zelf te beslissen. NB: In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar in andere gevallen heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

Wettelijk kader mentorschap

 • Wanneer een mentor is aangesteld, mag de cliënt geen rechtshandelingen verrichten op het gebied van verpleging, behandeling, verzorging en begeleiding, tenzij de arts de cliënt op het betreffende gebied wilsbekwaam acht;
 • Indien de cliënt niet wilsbekwaam is, treedt in eerste instantie de mentor op als vertegenwoordiger of plaatsvervanger. De mentor kan de cliënt toestemming geven om zelf rechtshandelingen op deze gebieden te verrichten;
 • De mentor dient de cliënt zoveel mogelijk bij zijn taak van vertegenwoordiging te betrekken en de cliënt zo veel mogelijk zelf te laten beslissen;
 • De mentor treedt in niet-vermogensrechtelijke zaken op als adviseur;
 • Als de cliënt zich verzet tegen een ingrijpende behandeling, mag de mentor deze behandeling alleen uit laten voeren als nalaten daarvan ernstige nadelige consequenties heeft voor de cliënt;
 • Een mentor dient zich, naar beste weten en kunnen, als goed mentor te gedragen. Een mentor is aansprakelijk als hij schuld heeft aan het tekortschieten in zijn zorg als goed mentor;
 • De mentor kan zich door de kantonrechter laten machtigen om namens de cliënt in rechte op te treden als de cliënt dit zelf niet kan of weigert;
 • Een mentor aan wie ontslag is aangezegd moet die werkzaamheden uit blijven voeren die niet zonder nadeel voor de cliënt kunnen worden uitgesteld, tot een nieuwe mentor is benoemd.
 • De mentor doet desgevraagd verslag van zijn werkzaamheden aan de kantonrechter.

Dazelaar Bewindvoering verleent het mentorschap alleen in combinatie met beschermingsbewindvoering.

Postbus 373 | 3760 AJ Soest | 035 - 60 26 333 | mail@dazelaarbewindvoering.nl

Dazelaar Bewindvoering

Dazelaar Bewindvoering B.V. is een kleinschalig kantoor, gericht op individuele persoonlijke ondersteuning met de dienst Beschermingsbewind voor Meerderjarigen (Onderbewindstelling).

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Contactformulier