Toezichthouderschap op levensexecutele


Toezichthouderschap op levensexecutele

De levensexecuteur handelt namens betrokkene en behartigt zaken op het gebied van onder andere zorg en financiën. De levensexecuteur/de uitvoerder van het levenstestament treedt direct op nadat de signaalgever aangeeft dat de betrokkene waarschijnlijk niet meer goed in staat is om zelf zijn zaken te behartigen.

Het is niet verplicht, maar wel aan te bevelen om een persoon (of instantie zoals Dazelaar Bewindvoering) toezicht te laten houden op het handelen van de levensexecuteur/uitvoerder van het levenstestament. Want anders is er geen toezicht en geen controle. Controle is er alleen automatisch als iemand door de rechter is benoemd.

De toezichthouder zal de levensexecuteur/de uitvoerder van het levenstestament periodiek om verslaglegging verzoeken en deze bespreken met de gevolmachtigde en indien mogelijk met de volmachtgever.

Indien de toezichthouder onregelmatigheden constateert start deze middels een aangifte een juridische procedure op en worden beschermingsmaatregelen als beschermingsbewind, mentorschap of curatele aangevraagd.

Postbus 373 | 3760 AJ Soest | 035 - 60 26 333 | mail@dazelaarbewindvoering.nl

Dazelaar Bewindvoering

Dazelaar Bewindvoering B.V. is een kleinschalig kantoor, gericht op individuele persoonlijke ondersteuning met de dienst Beschermingsbewind voor Meerderjarigen (Onderbewindstelling).

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Contactformulier